Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 1.ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1        

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú sa na uzavieranie všetkých kúpnych zmlúv medzi SANNY studio, spol. s r.o., so sídlom: Bernolákova 27, 900 31 Stupava, Slovenská republika, IČO: 47022272, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 87588/B, telefónne č.: +421 911 788 255, e-mail:  info@designspot.sk (ďalej len „Predávajúci“) a zákazníkom (ďalej len „Kupujúci“) (Predávajúci a Kupujúci ďalej spolu ako „Zmluvné strany“ alebo samostatne ako „Zmluvná strana“) realizovaných v súvislosti alebo na základe kúpy tovaru z ponuky Predávajúceho v internetovom obchode na internetovej adrese www.designspot.sk (ďalej len „Internetový obchod“) a sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Zmluvnými stranami (ďalej len „Kúpna zmluva“), ak sa Zmluvné strany výslovne nedohodli na odchylnej úprave.

1.2        

VOP sa primerane použijú aj na uzatváranie všetkých kúpnych zmlúv medzi Zmluvnými stranami realizovaných prostredníctvom telefónu, faxu alebo iným spôsobom na diaľku.

 2.UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

2.1

Internetový obchod obsahuje ponuku tovaru, ktorý Predávajúci ponúka na predaj. Súčasťou každej ponuky konkrétneho tovaru je tiež:

a)             názov tovaru;

b)             základná charakteristika tovaru;

c)             údaj o celkovej cene tovaru v EUR vrátane všetkých daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj náklady za súvisiace služby a iné prípadné náklady a poplatky, alebo, ak náklady za súvisiace služby a iné prípadné náklady a poplatky nemožno určiť vopred, skutočnosť, že do celkovej ceny môžu byť zarátané takéto náklady alebo poplatky;

d)            údaj o skladovej dostupnosti tovaru a lehote dodania tovaru.

Toto nevylučuje možnosť Predávajúceho a Kupujúceho uzavrieť Kúpnu zmluvu za individuálne dojednaných podmienok.

2.2

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že ak sú predmetom ponuky Predávajúceho v Internetovom obchode služby alebo obdobné plnenia, použijú sa primerane ustanovenia VOP, ktoré sa vzťahujú k úprave predaja tovaru, ak nie je výslovne ustanovené inak.

2.3

Kupujúci vloží vybraný tovar, ktorý je súčasťou ponuky Internetového obchodu, a ktorý má v úmysle zakúpiť, do košíka. Po prihlásení Kupujúceho, zaregistrovaní Kupujúceho v Internetovom obchode alebo po vyplnení identifikačných údajov Kupujúceho v rámci nákupu bez registrácie v Internetovom obchode, zvolení spôsobu dodania tovaru a spôsobu platby za vybraný tovar, je Kupujúci oboznámený s celkovou cenou nákupu v Internetovom obchode, ktorá zahŕňa súčet cien za vybraný tovar umiestnený v košíku vrátane všetkých daní a náklady za súvisiace služby. Pred odoslaním objednávky je Kupujúcemu kedykoľvek umožnené skontrolovať a meniť objednávku, t. j. najmä meniť obsah košíka či opravovať akékoľvek údaje týkajúce sa druhu a množstva objednávaného tovaru, dodacích a fakturačných údajov, spôsobu dodania tovaru a spôsobu platby za vybraný tovar. Odoslaním objednávky Kupujúci akceptuje ponuku Predávajúceho na tovar vložený do košíka Internetového obchodu, súhlasí s VOP a robí neodvolateľnú ponuku Predávajúcemu na uzavretie Kúpnej zmluvy.

2.4

Objednávku, ktorá nie je uskutočnená v súlade s VOP, je Predávajúci oprávnený odmietnuť alebo ju Kupujúcemu vrátiť k doplneniu a poskytnúť mu k tomu primeranú lehotu. Jej márne uplynutie má za následok, že sa objednávka považuje za objednávku, ktorá nebola nikdy doručená.

2.5

Predávajúci bezodkladne po prijatí objednávky Kupujúcemu potvrdí prijatie tejto objednávky elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty uvedenú Kupujúcim pri registrácii v Internetovom obchode alebo v rámci nákupu bez registrácie v Internetovom obchode, resp. v objednávke alebo iným vhodným spôsobom.

2.6

Kúpna zmluva je medzi Zmluvnými stranami uzatvorená v okamihu doručenia potvrdenia o prijatí (akceptácie) objednávky Kupujúceho Predávajúcim, čím vznikne Predávajúcemu povinnosť obstarať a dodať tovar a poskytnúť súvisiace služby a Kupujúcemu vznikne povinnosť za tento tovar a súvisiace služby zaplatiť dohodnutú cenu. Kúpna zmluva nie je uzavretá, ak objednávka nie je prijatá alebo je prijatá s výhradou.

2.7

Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci nie je povinný uzavrieť Kúpnu zmluvu s Kupujúcim, a to najmä, ak ide o osobu, ktorá predtým podstatným spôsobom porušila Kúpnu zmluvu či VOP, alebo pokiaľ v čase objednávky nemá vyrovnané všetky splatné záväzky voči Predávajúcemu. Predávajúci si vyhradzuje právo vybraný tovar Kupujúcemu nedodať, a to najmä v prípade, že Internetový obchod uvádzal omylom zjavne chybné údaje najmä o tovare, jeho cene alebo termíne dodania. Predávajúci sa zaväzuje v takýchto prípadoch vrátiť Kupujúcemu už zaplatenú finančnú čiastku.

2.8

Uzavretím Kúpnej zmluvy Kupujúci súhlasí s VOP a prehlasuje, že mal možnosť sa s VOP oboznámiť pred jej uzavretím.

2.9

Kupujúci súhlasí s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku pri uzatváraní Kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté Kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatváraním Kúpnej zmluvy si hradí Kupujúci sám.

3.PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1

Cena tovaru je v Internetovom obchode uvedená v EUR.

3.2

Dodanie tovaru ako súvisiaca služba nie je zahrnutá v cene tovaru a je účtovaná osobitne za poplatok, ktorý je uvedený vedľa ceny za tovar počas nákupu tovaru. 

Predávajúci si vyhradzuje právo riešiť dodanie väčšieho množstva tovaru alebo tovaru väčších objemov individuálne.

3.3

Ďalšie súvisiace služby (montáž a vynáška tovaru a pod.) nie sú zahrnuté v cene tovaru a Predávajúci nie je povinný ich Kupujúcemu poskytnúť. Sú účtované osobitne za poplatok individuálne dohodnutý medzi Zmluvnými stranami.

3.4

Kupujúci je povinný uhradiť celkovú cenu tovaru vrátane všetkých daní a nákladov za súvisiace služby a iných prípadných nákladov a poplatkov.

3.5

Spôsob platby:

bezhotovostným prevodom na účet Predávajúceho vedený v Tatra banke, č. ú.: 2926892486/1100, IBAN: SK10 1100 0000 0029 2689 2486, BIC: TATRSKBX

3.6

V prípade bezhotovostnej platby je Kupujúci povinný uviesť variabilný symbol platby oznámený mu Predávajúcim; variabilným symbolom bude číslo faktúry.

3.7

V prípade bezhotovostnej platby sa za deň úhrady považuje deň, kedy bola celá platba pripísaná na účet Predávajúceho.

3.8

Predávajúci je oprávnený odoprieť dodanie tovaru, pokiaľ nedôjde k úhrade celkovej ceny tovaru vrátane všetkých daní a nákladov za súvisiace služby a iných prípadných nákladov a poplatkov.

4.DODACIE PODMIENKY

4.1

Dodávky tovaru budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností Predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Skladový tovar sa expeduje do 24 hodín od pripísania celkovej ceny tovaru na účet Predávajúceho. Expedícia ostatného tovaru je od 1 do 60 kalendárnych dní (v priemere 14 až 35 kalendárnych dní) od pripísania celkovej ceny tovaru na účet Predávajúceho. Pri každom produkte je presne špecifikovaná doba dodania tovaru od pripísania celkovej ceny tovaru na účet Predávajúceho.

4.2

Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať a pri prevzatí dodávku riadne prezrieť a skontrolovať. Prevzatie tovaru potvrdí zákazník písomne na dodacom doklade, čím potvrdzuje najmä zhodu v množstve a druhu preberaného tovaru s údajmi uvedenými v dodacom doklade.

4.3

Ak obsahuje ponuka v Internetovom obchode možnosť voľby spôsobu dodania tovaru, Predávajúci a Kupujúci si môžu dojednať miesto pre odobratie, resp. dodanie tovaru. Ak si Zmluvné strany toto miesto výslovne nedojednajú alebo v Internetovom obchode nebude umožnená voľba spôsobu dodania tovaru, platí, že odovzdanie tovaru bude realizované dodaním na odberné miesto (Opletalova 2, 841 07,Bratislava).

4.4

O pripravenosti tovaru k vyzdvihnutiu Predávajúci Kupujúceho informuje telefonicky, a/alebo e-mailom.

4.5

O odoslaní tovaru na miesto určené Kupujúcim (dodacia adresa) bude Predávajúci telefonicky, a/alebo e-mailom informovať Kupujúceho pri expedícii tovaru zo skladu Predávajúceho. Doručenie tovaru vykoná príslušný dopravca Predávajúceho v termíne uvedenom v e-maile (spravidla pôjde o nasledujúci pracovný deň po expedícii tovaru), najneskôr však v lehote podľa bodu 4.1 VOP. V prípade, že Kupujúci tovar v dohodnutom termíne neprevezme alebo nie je možné ich z dôvodov na strane Kupujúceho doručiť, a to ani opakovane v náhradnom termíne, je tovar vrátený späť Predávajúcemu.

4.6

Zásielky, ktoré sa Predávajúcemu vrátia ako nevyzdvihnuté, sú zasielané znovu len na vyžiadanie Kupujúceho, a Kupujúci je vždy povinný zaplatiť poštovné.

4.7

Na doručovanie tovaru do miesta určeného Kupujúcim nie sú zo strany Predávajúceho akceptované miesta mimo územia Slovenskej republiky, ak nie je v individuálnom prípade dohodnuté inak.

4.8

Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru špecifikovanému v Kúpnej zmluve zaplatením celkovej ceny tovaru a prevzatím tovaru.

 5.ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY TOVARU

5.1

Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za to, že tovar je v zhode s Kúpnou zmluvou, najmä, že je bez vád. Zhodou s Kúpnou zmluvou sa rozumie, že tovar má akosť a úžitkové vlastnosti Kúpnou zmluvou požadované, Predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre tovar takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý Predávajúci pre použitie tovaru uvádza, alebo pre ktorý sa tovar obvykle používa.

5.2

Rozpor s Kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví pri prevzatí veci Kupujúcim alebo počas 6 (šiestich) mesiacov odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar nie je v zhode s Kúpnou zmluvou, má Kupujúci právo, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu uviedol tovar do stavu, ktorý zodpovedá Kúpnej zmluve, a to podľa požiadaviek Kupujúceho buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou; ak nie je takýto postup možný, môže Kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

5.3

Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba na tovar je dvadsaťštyri (24) mesiacov s výnimkami stanovenými príslušnými právnymi predpismi, ak nie je v Kúpnej zmluve dohodnutá záručná doba dlhšia, a začína plynúť od prevzatia tovaru Kupujúcim. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu v prevádzke Predávajúceho alebo zaslaním na korešpondenčnú adresu pre doručovanie ostatných písomností Predávajúcemu uvedenú v bode 9.3 VOP. Pri reklamácii Kupujúci preukáže pôvod tovaru predložením faktúry alebo Kúpnej zmluvy, popr. záručného listu, pokiaľ bol k tovaru vystavený. Ak nie je kupujúci schopný tieto doklady predložiť, je povinný uzavretie Kúpnej zmluvy doložiť iným preukázateľným spôsobom.

5.4

Ak ide o takú vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená, a Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

5.5

Ak ide o takú vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby tovar mohol byť riadne užívaný ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Rovnaké práva má Kupujúci, ak ide síce o vady odstrániteľné, avšak Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie chyby (t.j. také vyskytnutie vady po oprave vtedy, ak sa rovnaká vada, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát opravovaná, vyskytne tretíkrát) po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

5.6

Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má Kupujúci rovnaké práva, akoby sa jednalo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.

5.7

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Kupujúcemu potvrdenie. Predávajúci je tiež povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad.

5.8

V prípade, že došlo k poškodeniu tovaru pri jeho doprave dopravcom, je Kupujúci povinný s týmto prepravcom spísať záznam o poškodení prepravovaného tovaru a dodaný tovar neprevziať. O doručení poškodeného tovaru je tiež potrebné ihneď, najneskôr však do 24 hodín od doručenia, informovať Predávajúceho telefonicky a/alebo e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú v bode 9.3 VOP.

5.9

Ak Kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od Kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

5.10

Ak Kupujúci uplatnil reklamáciu výrobku uplatnil po 12. mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

5.11

Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním alebo na vady, ktoré vznikli neodbornou montážou Kupujúceho, neodbornou manipuláciou s tovarom počas prepravy tovaru Kupujúcim, alebo používaním tovaru v nevhodných podmienkach, alebo neodborným zaobchádzaním, alebo zanedbanou starostlivosťou o tovar, alebo nesprávnou manipuláciou pri používaní.

5.12

Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v záručnej oprave, čím je myslená doba od prevzatia veci do oprávnenej reklamácie, až do doby, kedy bol Kupujúci povinný si vec zo záručnej opravy vyzdvihnúť. V prípade výmeny tovaru získava Kupujúci záruku novú v dĺžke 24 mesiacov alebo do doby trvania záruky pôvodného tovaru, ak je táto dlhšia.

5.13

Spoločne s tovarom môže byť Kupujúcemu dodaný záručný list. Pokiaľ nebude spoločne s tovarom záručný list dodaný, nahrádza ho faktúra alebo predajný doklad z pokladne.

6.SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

6.1

Kupujúci, resp. osoba konajúca za Kupujúceho, poskytuje Predávajúcemu v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (meno, priezvisko, bydlisko, kontaktný e-mail, telefónne č.), a to za účelom ich ďalšieho spracovania pre plnenie zmluvných povinností Predávajúceho. Tento súhlas je poskytnutý na dobu, po ktorú bude Predávajúci vykonávať svoju obchodnú činnosť.

6.2

Predávajúci je oprávnený spracúvať osobné údaje Kupujúceho v rozsahu informácií poskytnutých pri registrácii alebo pri objednávke (meno, priezvisko, dodacia adresa, e- mail, telefónny kontakt), a to za účelom ich ďalšieho spracovania pre plnenie zmluvných povinností vrátane dodania tovaru.

6.3

Predávajúci je oprávnený spracúvať osobné údaje Kupujúceho na účely priameho marketingu vlastných podobných tovarov a služieb vo forme e-mailu, a to až do doby, kým Kupujúci neodmietne také používanie, čo môže urobiť už v čase objednávky vo forme poznámky a pri každej doručenej správe.

6.4

Kupujúci má právo najmä kedykoľvek na základe písomnej žiadosti od Predávajúceho vyžadovať:

a)potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

b)informáciu o účele spracúvania jeho osobných údajov,

c)informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

d)informácie o rozsahu spracúvaných osobných údajov,

e)opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov,

f)likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,

g)likvidáciu jej osobných údajov, ak došlo k porušeniu zákona,

h)blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu.

Predávajúci je povinný vybaviť žiadosti najneskôr do 30 dní odo dňa ich doručenia.

6.5

Kupujúci má právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, obrátiť na Predávajúceho, ak sa domnieva, že jeho osobné údaje sú spracované v rozpore so zákonom, a žiadať Predávajúceho o vysvetlenie alebo nápravu; inak má Kupujúci právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

6.6

Osobné údaje Kupujúceho nebudú bez jeho súhlasu, s výnimkou prípadov ustanovených v osobitnom zákone, poskytnuté inému subjektu ako Predávajúcemu, spoločnostiam patriacim do skupiny Predávajúceho a jeho spracovateľom vrátane daňových alebo účtovných poradcov. Keďže zoznam spracovateľov sa môže priebežne meniť, jeho aktuálnu podobu Predávajúci poskytne Kupujúcemu na základe jeho žiadosti.

7.ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

7.1

Kupujúci, ktorý je podľa § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) spotrebiteľom (ďalej len „Spotrebiteľ“), má podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku“), právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Táto lehota sa považuje za zachovanú, ak odstúpenie od Kúpnej zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň tejto lehoty.

7.2

Tovar sa považuje za prevzatý Spotrebiteľom okamihom, keď Spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

a)tovary objednané v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b)dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

c)tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

7.3

Spotrebiteľ môže odstúpiť od Kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.

7.4

Spotrebiteľ berie na vedomie, že nemožno okrem iného o odstúpiť od Kúpnej zmluvy predmetom ktorej je:

a)poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Spotrebiteľa a Spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby, 

b)predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného Spotrebiteľa, 

c)predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom, 

d)vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré Spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u Spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal, 

e)predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak Spotrebiteľ tento obal rozbalil, 

f)predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale, 

g)poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Spotrebiteľa a Spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

7.5

Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy podľa bodu 7.1 VOP u Predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Spotrebiteľ môže použiť vzorový formulár na odstúpenie od Kúpnej zmluvy, ktorý nájdete tu - 141215_SANNY studio_Formulár na odstúpenie.

7.6

Odstúpenie od Kúpnej zmluvy podľa bodu 7.1 VOP je možné vykonať osobne spolu s odovzdaním tovaru na odbernom mieste (Opletalova 2, 841 07, Bratislava) alebo prostredníctvom pošty spolu so spätným zaslaním tovaru na korešpondenčnú adresu Predávajúceho uvedenú v bode 9.3 VOP. Spotrebiteľ je povinný odovzdať tovar osobne alebo zaslať ho späť Predávajúcemu najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy podľa bodu 7.1 VOP. Táto lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

7.7

Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy znáša Spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu. Kupujúci pri vrátení tovaru hradí Prepravné náklady. Tovar vrátený na spôsob dobierky Predávajúci neprijíma.

7.8

Tovar musí byť vrátený v pôvodnom nepoškodenom obale, v úplnom stave, nepoužitý a nepoškodený, vrátane všetkého príslušenstva, ktoré mu bolo dodané spoločne s tovarom. Kupujúci preukáže pôvod tovaru priložením dokladu o kúpe a záručného listu (ak je k tovaru dodávaný) alebo iným dokumentom, ktorý preukazuje uzavretie Kúpnej zmluvy.

7.9

Predávajúci má právo na náhradu vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru.

7.10

V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy podľa bodu 7.1 VOP vráti Predávajúci Spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, a to najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od Kúpnej zmluvy bezhotovostne na účet určený Spotrebiteľom.

7.11

V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy Zmluvnou stranou sa Kúpna zmluva od začiatku ruší.

7.12

Odstúpenie od Kúpnej zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej Zmluvnej strane.

8.KUPUJÚCI, KTORÝ NIE JE SPOTREBITEĽOM

8.1

Ak Kupujúci nie je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka neuplatnia sa ustanovenia článku V. a článku VII. VOP v častiach odkazujúcich na Spotrebiteľa.

8.2

Kupujúcemu, ktorý nie je spotrebiteľom podľa § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka, je poskytovaná 24-mesačná záruka za akosť tovaru, ktorá začína plynúť od prevzatia tovaru Kupujúcim.

8.3

Predávajúci akceptuje objednávky iba od tých podnikateľských subjektov, ktoré sú zapísané v príslušnom registri podľa slovenských právnych predpisov. Ustanovenia o doručovaní podľa článku IV. tým nie sú dotknuté.

8.4

Ak je objednaný tovar určený na ďalší predaj zákazníkom, uplatnia sa namiesto VOP obchodné podmienky pre predajcu, ktoré sú k dispozícii na vyžiadanie.

9.DORUČOVANIE

9.1

Všetka korešpondencia súvisiaca s Kúpnou zmluvou musí byť druhej Zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa výberu odosielateľa) alebo osobne, ak nebude dohodnuté inak.

9.2

Korešpondencia zaslaná doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb sa považuje za doručenú adresátovi na tretí deň od jej odoslania, a to aj v prípade, že sa o jej doručovaní adresát nedozvedel.

9.3

Korešpondenčná adresa pre doručovanie elektronickej pošty Predávajúcemu je: Bernolákova 27, 900 31 Stupava, Slovenská republika, a pre doručovanie ostatných písomností Predávajúcemu je: SANNY studio, spol. s r.o., Bernolákova 27, 900 31 Stupava, Slovenská republika.

 10.ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

10.1

Vzťahy neupravené Kúpnou zmluvou alebo VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to najmä Občianskym zákonníkom, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku a prípadne aj zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ak nie je Kupujúci spotrebiteľom podľa § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka.

10.2

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory z tejto zmluvy alebo s ňou súvisiace sa rozhodnú v rozhodcovskom konaní pred jediným rozhodcom Rozhodcovského súdu v Bratislave, so sídlom Ventúrska 14, Bratislava. Zmluvné strany sa výslovne dohodli na vylúčení možnosti preskúmania a zrušenia rozhodcovského nálezu na základe § 40 ods. 1 písm. h) zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o rozhodcovskom konaní“). Rozhodcovský súd postupuje podľa Zákona o rozhodcovskom konaní, Štatútu, Rokovacieho poriadku a Poplatkového poriadku Rozhodcovského súdu v Bratislave, ktoré sú zverejnené v Obchodnom vestníku a na internetových stránkach www.rsvb.sk.Týmto nie je dotknuté právo spotrebiteľa obrátiť sa s návrhom na začatie konania na príslušný súd Slovenskej republiky. 

10.3

Ak je niektoré ustanovenie VOP je alebo sa stane neplatným a/alebo neúčinným, nie je tým dotknutá platnosť a/alebo účinnosť ostatných ustanovení VOP a namiesto neplatného a/alebo neúčinného ustanovenia nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému a/alebo neúčinnému ustanoveniu najviac približuje.

10.4

Znenie Kúpnej zmluvy možno meniť či doplňovať.

10.5

Znenie VOP môže Predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté pred účinnosťou nového znenia VOP.

10.6

Zmeny a doplnenia Kúpnej zmluvy a VOP vyžadujú písomnú formu.

10.7

Kúpna zmluva a VOP sú vyhotovené v slovenskom jazyku.

10.8

VOP sú Kupujúcemu kedykoľvek dostupné na internetovej stránke Internetového obchodu.

10.9

Materiály, fotografie a texty publikované v Internetovom obchode sú chránené autorským právom. Produkty a služby, ktoré sú na webových stránkach uvedené, informácie o nich a ich vyobrazeniach môžu byť chránené ďalšími právami duševného vlastníctva dotknutých osôb. Názvy a označenia výrobkov, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

10.10

Tieto VOP sú platné a účinné od 01.01.2015.